🚨 #فوری

82

🚨 #فوری

گاف شاهد بی طرف! BBC از #واشنگتن، درباره پشت پرده طراحی و انتشار فیلم جلسه خبرگان در برنامه زنده

🔺فیلم تقطیع شده و گزینشی بوده!
🔻اصر

ویدئو های بیشتر