این موزیک ویدئوی به نام "دیره" با صدای احمدرضا محبیان و سمیر زند و همچنین با تصویر و صدای نه چندان شفاف "حبیب محبیان" انتشار گرفت.!

83

این موزیک ویدئوی به نام "دیره" با صدای احمدرضا محبیان و سمیر زند و همچنین با تصویر و صدای نه چندان شفاف "حبیب محبیان" انتشار گرفت.!

ویدئو های بیشتر