صداسيما اومد دروغش رو ماست مالى كنه،فيلم بدون مونتاژ گزارش در مورد فيلترينگ تلگرام رو منتشر كرد ، ولى بدتر خراب کرد

84

صداسيما اومد دروغش رو ماست مالى كنه،فيلم بدون مونتاژ گزارش در مورد فيلترينگ تلگرام رو منتشر كرد ، ولى بدتر خراب کرد

مصداق بارز ضرب المثل اوم

ویدئو های بیشتر