کاگردان فیلم مرحوم هاشمی در 84 گفته است این خاطره زاییده ذهنش بوده

1

کاگردان فیلم مرحوم هاشمی در 84 گفته است این خاطره زاییده ذهنش بوده

مرحوم هاشمی:به بهشتی گفتم این تهمت‌های تلخ آزارت نمی‌دهد؟ نگاهی کرد و گفت

ویدئو های بیشتر