🎥 #ببينيد 📛شهید بهشتی:هیچ حکومتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد #آزادی_انتقاد از رهبرانش را بگیرد از مردم..این دُگم است

91

🎥 #ببينيد 📛شهید بهشتی:هیچ حکومتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد #آزادی_انتقاد از رهبرانش را بگیرد از مردم..این دُگم است

🔴 #تلخند_سیاسی‌اجتماعی 👇

ویدئو های بیشتر