شکستن بغض سوپراستار قبل از انقلاب ناصرملک مطیعی، وقتی از جا ماندن از جبهه می‌گوید.

67

شکستن بغض سوپراستار قبل از انقلاب ناصرملک مطیعی، وقتی از جا ماندن از جبهه می‌گوید.

من یه آدم ساده‌ام، همون مهدی مشکی‌ام

ویدئو های بیشتر