قِسمَت آن بود

4

قِسمَت آن بود
که هَر لَحظه
به یادَت باشَم

🐢 🐢

ویدئو های بیشتر