ظهر نازتون بخير

147

ظهر نازتون بخير
ناهار تون سرشار از عشق

آسمون دلــتــون آفــتـابـي
لـباتون پُــر خـنــده

نـفـسـتـون گـــرم
سـفـره تـون پُــر بـركت😍

ویدئو های بیشتر