محبتها

65

محبتها
هیچ وقت
فراموش نمیشن!

محبت کردی
اونقدر میچرخه
تا یه روزی یه جایی
که روحتم خبر نداره،
بهت برمیگـرده!

محبت کن بی توقـع...


🇮🇷

ویدئو های بیشتر