وقتی میفهمی همچنان نمیتونی اختلاف امتیازت با سرورتو با دستات نشون بدی 🤦‍♂

91

وقتی میفهمی همچنان نمیتونی اختلاف امتیازت با سرورتو با دستات نشون بدی 🤦‍♂

🆔️

ویدئو های بیشتر