✅ ۷ فیلم کوتاه به ترتیب:

135

✅ ۷ فیلم کوتاه به ترتیب:

🔹پارگی ACL
🔹خار پاشنه
🔹پارگی لیگامان AC و CC
🔹پارگی تاندون عضله سوپرااسپایناتوس
🔹و CTS
🔹پارگی لبروم گلنویید
🔹چگ

ویدئو های بیشتر