🎥 شهرداری قم درب مغازه را به روی صاحب مغازه که در داخل قرار دارد جوش داده است!

94

🎥 شهرداری قم درب مغازه را به روی صاحب مغازه که در داخل قرار دارد جوش داده است!

ویدئو های بیشتر