سلام به جمعه

195

سلام به جمعه
خوش آمدین
الهےخونه دلتون خالےازغم
زندگیتون پرازشادی
سرمایه تون۲برابر
نان سفرتون پربرکت
ونگاه خداهمراهتون باشه

👇

https:/

ویدئو های بیشتر