سلام سه شنبه 8🌹اسفند

43

سلام سه شنبه 8🌹اسفند
به نام
خداونددلهای پاک 
که نامش
بود در دلت تابناک
به نام
کسی که تورا آفرید
سر آغاز
عشقست و نور امید
صبح بخیر

👇

ht

ویدئو های بیشتر